Energimærke

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:
·         Salg eller udleje
·         Nybyggeri
·         Offentlige bygninger over 250 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

10 års gyldighed

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Sælger har ansvar for energimærkningen

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Mærket skal være synligt ved annoncering

Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringtidspunktet.

Nye bygninger

Nye bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes. Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Bygherre har ansvar for energimærkningen

Det er bygherren, som skal sørge for at stille den første energimærkning af ejendommen  til rådighed for de kommende ejere. Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020. Tallet angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR15) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.KHBConsult Energipærer

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Spidskompetencer er

  • nybyggeri, herunder projektering
  • energirammeberegning
  • energimærkning.
KHBConsult Vindmøller
KHBConsult

Adresse:
Istedgade 2, 7500 Holstebro

Mobil:     2427 5130
Telefon: 9742 3399

Mail: KHBConsult